§ 2. - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.631 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2018 r.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia w stosunku do lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych niebędących lotniskami użytku publicznego stosuje się po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z wyjątkiem rozdziału 7 załącznika do rozporządzenia, który stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.