[Zadania Krajowego Ośrodka] - Art. 9. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Zadania Krajowego Ośrodka] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  9.  [Zadania Krajowego Ośrodka]
1. 
Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
2. 
Do zadań Krajowego Ośrodka należy:
1)
tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;
2)
tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3)
restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze;
4)
obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa;
5)
administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne;
6)
zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa;
7)
inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych;
8)
popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych;
9)
wykonywanie praw z udziałów i akcji;
9a) 1
 tworzenie lub przystępowanie do spółki prawa handlowego oraz posiadanie, obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych ustaw;
10)
wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie;
11)
monitorowanie:
a)
produkcji biogazu rolniczego,
b)
rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,
c)
produkcji biopłynów,
d) 2
 rynku maku,
e) 3
 rynku konopi włóknistych;
12)
gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284);
13)
obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
14)
gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych;
15)
opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych;
16) 4
 prowadzenie i wsparcie działań promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym w formie wystaw, pokazów oraz konkursów, w szczególności dotyczących:
a)
produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi,
b)
upowszechniania postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich;
17)
wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;
17a) 5
 wspieranie rozwoju sektora rolno-spożywczego;
18)
(uchylony);
19)
(uchylony);
20)
uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1);
21) 6
 administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24);
22) 7
 prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich;
23) 8
 uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej;
24) 9
 realizacja działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym.
3. 
Krajowy Ośrodek wykonuje również zadania inne niż wymienione w ust. 2, w szczególności zadania delegowane, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.
4. 
Dyrektor Generalny składa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi roczne sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka do dnia 15 maja każdego roku.
5. 
Dane gromadzone przez Krajowy Ośrodek są udostępniane Głównemu Urzędowi Statystycznemu zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294).
1 Art. 9 ust. 2 pkt 9a dodany przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 września 2022 r.
2 Art. 9 ust. 2 pkt 11 lit. d dodana przez art. 3 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. (Dz.U.2022.764) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 maja 2022 r.
3 Art. 9 ust. 2 pkt 11 lit. e dodana przez art. 3 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. (Dz.U.2022.764) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 maja 2022 r.
4 Art. 9 ust. 2 pkt 16 zmieniony przez art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1370) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.
5 Art. 9 ust. 2 pkt 17a dodany przez art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 września 2022 r.
6 Art. 9 ust. 2 pkt 21 dodany przez art. 51 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.24) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 2022 r.
7 Art. 9 ust. 2 pkt 22 dodany przez art. 51 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.24) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 2022 r.
8 Art. 9 ust. 2 pkt 23 dodany przez art. 120 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
9 Art. 9 ust. 2 pkt 23:

- dodany przez art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1370) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.

- według numeracji ustalonej przez art. 35 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 września 2022 r.