[Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka] - Art. 4. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  4.  [Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka]
1. 
Organem Krajowego Ośrodka jest Dyrektor Generalny, który kieruje Krajowym Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. 
Dyrektora Generalnego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Dyrektora Generalnego.
3. 
Dyrektor Generalny wykonuje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka.
4. 
Zastępców Dyrektora Generalnego powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Dyrektora Generalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępców Dyrektora Generalnego.
5. 
Stanowisko Dyrektora Generalnego i zastępcy Dyrektora Generalnego może zajmować osoba, która:
1)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
6)
posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek.