[Podstawy prawne działalności Krajowego Ośrodka] - Art. 3. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Podstawy prawne działalności Krajowego Ośrodka] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  3.  [Podstawy prawne działalności Krajowego Ośrodka]
1. 
Krajowy Ośrodek działa na podstawie ustawy oraz statutu.
2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje Krajowemu Ośrodkowi statut, biorąc pod uwagę zakres jego zadań.
3. 
Statut Krajowego Ośrodka określa w szczególności:
1)
organizację wewnętrzną Krajowego Ośrodka;
2)
system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego;
3)
sposób postępowania z mieniem niezagospodarowanym, wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080);
4)
siedziby oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, a w przypadku oddziałów terenowych działających w województwie zachodniopomorskim - również ich zasięg terytorialny.