[Status prawny i siedziba Krajowego Ośrodka; nadzór nad Krajowym Ośrodkiem] - Art. 2. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Status prawny i siedziba Krajowego Ośrodka; nadzór nad Krajowym Ośrodkiem] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  2.  [Status prawny i siedziba Krajowego Ośrodka; nadzór nad Krajowym Ośrodkiem]
1. 
Krajowy Ośrodek jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284).
2. 
Siedzibą Krajowego Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa.
3. 
Nadzór nad Krajowym Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.