[Kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek] - Art. 19. - Krajowy Ośrodek... - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  19.  [Kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek]
1. 
Krajowy Ośrodek przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek w ramach zadań wykonywanych przez Krajowy Ośrodek.
2. 
Czynności kontrolne w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez:
1)
pracowników Krajowego Ośrodka,
2)
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20

- na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Dyrektora Generalnego.

3. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
4. 
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
5. 
Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych ma prawo do:
1)
wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do podmiotów, o których mowa w ust. 1, w szczególności do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych;
2)
wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
3)
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem czynności kontrolnych;
4)
wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem czynności kontrolnych, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
5)
sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
6)
pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe.
6. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności raport.
7. 
Raport, o którym mowa w ust. 6, podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot, o którym mowa w ust. 1.
8. 
W przypadku odmowy podpisania raportu, o którym mowa w ust. 6, przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, raport podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w raporcie stosownej adnotacji o tej odmowie.
9. 
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, o którym mowa w ust. 6, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do tych ustaleń osobie, która sporządziła raport.
10. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.