[Udzielanie zamówień publicznych] - Art. 14a. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 14a. - [Udzielanie zamówień publicznych] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  14a.  [Udzielanie zamówień publicznych]
1. 
Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, w ramach limitu wydatków, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, może w imieniu i na rzecz Krajowego Ośrodka udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane wyłącznie z działalnością tego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka stosuje się odpowiednio przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika zamawiającego.
3. 
Każda jednostka organizacyjna Krajowego Ośrodka, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, samodzielnie sporządza:
1)
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym,
2)
roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

– uwzględniając wydatki planowane i dokonane w ramach rocznego planu finansowego Krajowego Ośrodka, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz rocznego planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.