§ 2. - Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości. - Dz.U.2022.1988 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 . 2
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 lutego 2014 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. poz. 1127, z 2006 r. poz. 1792, z 2008 r. poz. 629, z 2009 r. poz. 1086, z 2010 r. poz. 627 oraz z 2012 r. poz. 537), które zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 1635) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.