Art. 6. - [Stypendia, urlopy i świadczenia społeczne] - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1952 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r.
Art.  6.  [Stypendia, urlopy i świadczenia społeczne]
1.  5
 Słuchacz Szkoły otrzymuje stypendium:
1)
miesięczne - w przypadku kształcenia stacjonarnego;
2)
proporcjonalne do liczby dni zajęć organizowanych przez Szkołę w danym miesiącu - w przypadku kształcenia dualnego.
1a.  6
 Stypendium nie przysługuje:
1)
za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego;
2)
za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności przekracza:
a)
w przypadku kształcenia stacjonarnego - 7 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego,
b)
w przypadku kształcenia dualnego - 2 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego.
2.  7
 Słuchacze kształcenia dualnego otrzymują u pracodawcy urlop bezpłatny na dni zajęć organizowanych przez Szkołę.
3.  8
 Słuchacze Szkoły oraz ich niepracujący współmałżonkowie i dzieci są uprawnieni do korzystania ze świadczeń zakładów społecznej służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników i ich rodzin.
4. 
(uchylony).
5. 
Absolwentom Szkoły okres kształcenia w tej Szkole zalicza się w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy absolwent został zobowiązany do zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia.
5 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
6 Art. 6 ust. 1a zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
7 Art. 6 ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
8 Utracił moc na podstawie art. 170 pkt 23 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w zakresie uregulowanym przez tę ustawę (Dz.U.1997.28.153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.