Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 5 - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

Kadencja członków Rady i Prezydium Rady wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów trwa do końca okresu, na który zostali wybrani.

Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 67).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.