Zmiany w przepisach obowiązujących - Rozdział 4 - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Zmiany w przepisach obowiązujących - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.

Rozdział  4

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) w art. 70 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z późn. zm.) w art. 31 § 7 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).