Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Ustawa reguluje kompetencje, tryb wyboru członków, ustrój i postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa, zwaną dalej "Radą".