Art. 44. - [Odwołanie do Sądu Najwyższego] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2023 r.
Art.  44.  [Odwołanie do Sądu Najwyższego]
1. 
Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
1a.  3
 (utracił moc).
1b. 
(uchylony).
2. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
2a. 
Wszystkie odwołania wniesione przez uczestników tego samego postępowania podlegają łącznemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu w toku jednego postępowania przed Sądem Najwyższym.
3. 
Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 871 tej ustawy nie stosuje się.
3a. 
W sprawach dotyczących uchwał w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego Sąd Najwyższy dokonuje doręczeń w sposób określony w art. 32 ust. 1a.
4. 
(uchylony).
3 Art. 44 ust. 1a został uznany za niezgodny z art. 184 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18 (Dz.U.2019.609). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 1 kwietnia 2019 r.