[Przygotowywanie spraw przez zespół] - Art. 34. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Przygotowywanie spraw przez zespół] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  34.  [Przygotowywanie spraw przez zespół]
1. 
Przygotowując do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady kandydatów na stanowiska sędziowskie lub asesorskie, zespół przyjmuje stanowisko bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich swoich członków.
2. 
Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest jawne, chyba że zespół większością głosów podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.
3. 
Stanowisko zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.
4. 
Posiedzenia zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, są protokołowane.