[Budżet Rady] - Art. 27. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Budżet Rady] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  27.  [Budżet Rady]
1. 
Koszty działalności Rady są pokrywane z budżetu państwa. Rada zapewnia warunki działania rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów wojskowych.
2. 
Dochody i wydatki Rady stanowią odrębną część w budżecie państwa.
3. 
Dysponentem części budżetowej odpowiadającej Radzie jest Przewodniczący Rady.
4. 
Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budżetu, w celu włączenia do projektu ustawy budżetowej na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).