[Świadczenia przysługujące członkom Rady] - Art. 26. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Świadczenia przysługujące członkom Rady] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  26.  [Świadczenia przysługujące członkom Rady]

Członkowie Rady w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie otrzymują:

1)
diety za każdy dzień udziału w posiedzeniach plenarnych i innych pracach Rady w wysokości 20% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
2)
zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.