[Wyznaczenie członka Rady do wykonywania stałej pracy w Biurze Rady] - Art. 25. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Wyznaczenie członka Rady do wykonywania stałej pracy w Biurze Rady] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  25.  [Wyznaczenie członka Rady do wykonywania stałej pracy w Biurze Rady]
1. 
Rada może wyznaczyć do stałego wykonywania pracy w Biurze członka Rady będącego sędzią, za jego zgodą. Wyznaczenie następuje na czas określony.
2. 
Do sędziego delegowanego do pełnienia czynności w Biurze stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wysokość dodatków ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek Przewodniczącego.