[Podejmowanie uchwał przez Radę] - Art. 21. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Podejmowanie uchwał przez Radę] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  21.  [Podejmowanie uchwał przez Radę]
1. 
Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność co najmniej połowy jej składu.
2. 
Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym. Na żądanie członka Rady głosowanie jest tajne.
2a. 
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przewodniczący Rady przekazuje materiały zawierające dane osobowe w sposób zapewniający ich ochronę, a także zawiadamia członków Rady o sposobie oddania głosu oraz nieprzekraczalnym terminie, w którym oświadczenie o oddaniu głosu "za", głosu "przeciw" albo wstrzymaniu się od głosu przekazuje się na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego Rady.
2b. 
W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie obiegowym nie można zarządzić głosowania tajnego.
2c. 
Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie wyznaczonym na zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa składu Rady.
3. 
Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad postępowania, na podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek członka Rady zgłoszony najpóźniej w terminie określonym do zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posiedzenia.