[Kompetencje Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady] - Art. 17. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Kompetencje Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  17.  [Kompetencje Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady]
1. 
Przewodniczący reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem;
2)
podpisuje uchwały Rady;
3)
wydaje zarządzenia o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w uchwałach Rady i ich uzasadnieniach;
4)
przedstawia Radzie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy;
5)
wykonuje czynności zlecone przez Radę.
2. 
Wiceprzewodniczący Rady:
1)
w czasie nieobecności Przewodniczącego wykonują w jego zastępstwie czynności wymienione w ust. 1 i w art. 16 ust. 5;
2)
wykonują inne czynności z upoważnienia Przewodniczącego.
3. 
Podział czynności, o których mowa w ust. 2, między wiceprzewodniczących ustala Przewodniczący i informuje o tym Radę.
4. 
W razie nieobecności Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, posiedzeniom Rady przewodniczy oraz podpisuje uchwały Rady najstarszy wiekiem członek Prezydium Rady.