[Wybory oraz kadencja Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i trzech członków Prezydium Rady; kompetencje Prezydium... - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Wybory oraz kadencja Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i trzech członków Prezydium Rady; kompetencje Prezydium Rady] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  16.  [Wybory oraz kadencja Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i trzech członków Prezydium Rady; kompetencje Prezydium Rady]
1. 
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz trzech członków Prezydium Rady.
2. 
Kadencja każdego z członków Prezydium Rady trwa cztery lata. Członkowie Prezydium Rady nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż dwie kadencje.
3. 
Prezydium Rady kieruje pracami Rady oraz zapewnia właściwe funkcjonowanie Rady między posiedzeniami plenarnymi, a w szczególności przygotowuje projekty porządku posiedzeń plenarnych Rady.
4. 
W nagłych przypadkach, wymagających podjęcia działań między posiedzeniami plenarnymi Rady, Prezydium Rady może w jej imieniu podejmować czynności należące do kompetencji Rady, z wyjątkiem załatwiania spraw indywidualnych.
5. 
W razie podjęcia przez Prezydium Rady czynności w trybie określonym w ust. 4, Przewodniczący przedstawia Radzie sprawę na najbliższym posiedzeniu plenarnym.