[Wygaśnięcie mandatu wybranego członka Rady przed upływem kadencji] - Art. 14. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Wygaśnięcie mandatu wybranego członka Rady przed upływem kadencji] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  14.  [Wygaśnięcie mandatu wybranego członka Rady przed upływem kadencji]
1. 
Mandat wybranego członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się mandatu;
3)
wygaśnięcia mandatu posła albo senatora;
4)
(uchylony);
5)
wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego sędziego;
6)
przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku.
2. 
Zrzeczenie się mandatu w Radzie jest skuteczne z chwilą powiadomienia o tym na piśmie Przewodniczącego Rady. Przewodniczący powiadamia niezwłocznie organ, który dokonał wyboru członka.
3. 
Wybór nowego członka Rady spośród posłów lub senatorów powinien być dokonany w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu.