[Wybór członka Rady w trakcie kadencji] - Art. 11e. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 11e. - [Wybór członka Rady w trakcie kadencji] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  11e.  [Wybór członka Rady w trakcie kadencji]
1. 
Jeżeli przed upływem kadencji członka Rady wybranego spośród sędziów zajdzie potrzeba ponownego obsadzenia mandatu członka Rady, Marszałek Sejmu niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członka Rady w związku z potrzebą ponownego obsadzenia mandatu. Przepisy art. 11a ust. 2-9, art. 11b i art. 11c stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wyboru członka Rady stosuje się przepisy art. 9a ust. 1 i 2 oraz art. 11d.
3. 
Kadencja członka Rady wybranego w związku z potrzebą ponownego obsadzenia mandatu upływa z dniem zakończenia kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów.