Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.73.435

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2001 r.

USTAWA
z dnia 20 grudnia 1989 r.
o Krajowej Radzie Sądownictwa.

(uchylone).

 

1.
Działalność Rady finansowana jest ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Członkom Rady przysługuje ryczałt, którego wysokość i zasady przyznawania określa Prezydent w drodze zarządzenia.
3.
Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje członkom Rady zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Kancelaria Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

(uchylone).

1 Art. 1-10 uchylone przez art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U.01.100.1082) z dniem 1 października 2001 r.
2 Art. 10a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U.96.72.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1996 r.
3 Art. 12-14 uchylone przez art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U.01.100.1082) z dniem 1 października 2001 r.