Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1019 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb funkcjonowania Komisji i lokalnych komisji, w tym sposób potwierdzania złożenia wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia;
2)
właściwość miejscową lokalnych komisji;
3)
sposób wyłaniania kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zwanej dalej "Komisją", i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwanych dalej "lokalnymi komisjami";
4)
wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji i lokalnej komisji;
5)
wysokość wynagrodzenia członków Komisji i lokalnych komisji oraz warunki jego wypłacania.
1. 
Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "ministrem", w celu wyłonienia kandydatów na członków Komisji zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komisji, zwanych dalej "kandydatami".
2. 
Ogłoszenie zawiera:
1)
termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń;
2)
informację o dokumentach, które należy dołączyć do zgłoszenia, wskazanych w przepisach § 3 ust. 2 i 4.
3. 
Ogłoszenie zamieszcza się nie później niż w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji członków Komisji.
1. 
Zgłoszenia kandydata dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Do formularza dołącza się oświadczenie kandydata o:
1)
wyrażeniu zgody na kandydowanie;
2)
braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, zwanej dalej "ustawą".
3. 
Zgłoszenia kandydata będącego przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokonuje ta organizacja.
4. 
Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 3, dołącza do formularza statut oraz informację uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.
5. 
Zgłoszenie kandydata przekazane po terminie określonym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu.
Zgłoszenia kandydatów są oceniane pod względem formalnym przez urząd obsługujący ministra.
1. 
Minister powołuje członków Komisji spośród kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne.
2. 
Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra informację o powołanych członkach Komisji, podając ich imiona i nazwiska.
W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.
1. 
Komisja w celu wyłonienia kandydatów na członków lokalnej komisji zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków lokalnej komisji.
2. 
Do wyłaniania kandydatów na członków lokalnej komisji przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio.
3. 
Zgłoszenia kandydata na członka lokalnej komisji będącego przedstawicielem organizacji, do której statutowych celów należy ochrona praw pacjenta, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, dokonuje ta organizacja.
4. 
Organizacja, o której mowa w ust. 3, dołącza do formularza zgłoszenia kandydata na członka lokalnej komisji statut oraz informację uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata na członka lokalnej komisji.
1. 
Komisja powołuje członków lokalnej komisji spośród kandydatów na członków lokalnej komisji, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne.
2. 
Komisja zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra informację o powołanych członkach lokalnych komisji, podając ich imiona i nazwiska.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu lokalnej komisji, Komisja:
1)
powołuje nowego członka lokalnej komisji spośród kandydatów zgłoszonych na daną kadencję;
2)
zamieszcza ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków lokalnej komisji, jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu lokalnej komisji w sposób, o którym mowa w pkt 1.
1. 
Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności:
1)
wyznacza terminy posiedzeń Komisji i im przewodniczy;
2)
zapewnia prawidłowe działanie Komisji oraz terminową realizację zadań Komisji;
3)
wyznacza członków Komisji lub zespoły złożone z członków Komisji do realizacji zadań Komisji;
4)
reprezentuje Komisję na zewnątrz.
2. 
Przewodniczący Komisji może zlecić ekspertowi, niebędącemu członkiem Komisji, sporządzenie ekspertyzy niezbędnej do realizacji zadań Komisji.
3. 
Komisja wybiera wiceprzewodniczącego Komisji spośród swoich członków. Wiceprzewodniczący przewodniczy posiedzeniom Komisji w przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji.
Przedstawiciel ministra, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, może zwracać się do Komisji o przekazanie informacji lub wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem jej prac. Jeżeli informacje lub wyjaśnienia mają być przekazane na piśmie, przedstawiciel ministra wyznacza termin ich przekazania.
1. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 8 członków Komisji.
2. 
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosownia decyduje głos przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności - głos wiceprzewodniczącego Komisji.
1. 
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący Komisji.
2. 
Protokół zawiera informacje na temat przyjętego porządku obrad, przebiegu posiedzenia, podjętych ustaleń, rozstrzygnięć, wyników głosowań oraz informacje o zgłoszonych do protokołu przez członków Komisji stanowiskach odrębnych. Do protokołu dołącza się listę zawierającą imiona i nazwiska członków Komisji obecnych na posiedzeniu oraz podjęte na posiedzeniu uchwały.
3. 
Protokół jest przekazywany członkom Komisji. Członek Komisji może zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wraz z wnioskiem o sprostowanie protokołu.
1. 
Członek Komisji może żądać zamieszczenia w protokole, o którym mowa w § 12 ust. 1, zgłoszonych przez niego zastrzeżeń dotyczących naruszenia przepisów prawa lub innych nieprawidłowości mających miejsce podczas posiedzenia Komisji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja przekazuje kopię protokołu ministrowi.
Komisja przyjmuje regulamin pracy Komisji oraz przedstawia go ministrowi do zatwierdzenia.
Obsługę administracyjno-techniczną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra.
Członkowie lokalnej komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego lokalnej komisji.
1. 
Przewodniczący lokalnej komisji kieruje pracami lokalnej komisji, a w szczególności:
1)
wyznacza terminy posiedzeń lokalnej komisji i im przewodniczy;
2)
zapewnia prawidłowe działanie lokalnej komisji oraz terminową realizację zadań lokalnej komisji;
3)
podpisuje uchwały podjęte przez lokalną komisję;
4)
reprezentuje lokalną komisję na zewnątrz.
2. 
Wiceprzewodniczący lokalnej komisji wykonuje czynności powierzone przez przewodniczącego lokalnej komisji oraz zastępuje go w razie jego nieobecności.
3. 
Lokalna komisja przyjmuje regulamin pracy lokalnej komisji oraz przedstawia go Komisji do zatwierdzenia.
Właściwość miejscową lokalnych komisji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia bezpośrednio w siedzibie lokalnej komisji, osoba upoważniona przez przewodniczącego lokalnej komisji do przyjmowania wniosków niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej jego złożenie.
2. 
W przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej przesyłką pocztową albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, osoba upoważniona przez przewodniczącego lokalnej komisji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku potwierdza w formie pisemnej jego złożenie na adres wskazany przez użytkownika.
3. 
Potwierdzenie złożenia wniosku zawiera:
1)
datę wpływu wniosku do lokalnej komisji;
2)
numer wniosku;
3)
termin rozpatrzenia wniosku, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.
4. 
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 44 i art. 45 ust. 1 albo art. 46 ust. 2 ustawy, wzywa się użytkownika do uzupełnienia wniosku z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
1. 
Przewodniczący lokalnej komisji w celu oceny doświadczenia wyznacza członka lokalnej komisji lub zespół złożony z członków lokalnej komisji do przygotowania projektu uchwały i opinii w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz określa termin ich sporządzenia.
2. 
Jeżeli do oceny doświadczenia jest niezbędna ekspertyza, przewodniczący lokalnej komisji może zlecić jej opracowanie osobie posiadającej specjalistyczną wiedzę.
3. 
Przewodniczący lokalnej komisji może wystąpić do użytkownika o przedstawienie wyjaśnień dotyczących przekazanej dokumentacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny doświadczenia.
4. 
Po zapoznaniu się członków lokalnej komisji z opinią, o której mowa w ust. 1, przewodniczący lokalnej komisji przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia.
1. 
Przewodniczący lokalnej komisji w celu przeprowadzenia oceny retrospektywnej wyznacza zespół złożony z członków lokalnej komisji do przygotowania projektu oceny retrospektywnej na podstawie przekazanej przez użytkownika dokumentacji, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy.
2. 
Przewodniczący lokalnej komisji może wystąpić do użytkownika o przedstawienie wyjaśnień dotyczących przekazanej dokumentacji, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny retrospektywnej.
3. 
Po zapoznaniu się członków lokalnej komisji z projektem oceny retrospektywnej przewodniczący lokalnej komisji przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków zawartych w tej ocenie.
1. 
Z posiedzenia lokalnej komisji sporządza się protokół. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.
2. 
(uchylony).
1. 
Członek lokalnej komisji może żądać zamieszczenia w protokole, o którym mowa w § 21 ust. 1, informacji o naruszeniu przepisów prawa lub innych nieprawidłowościach mających miejsce podczas posiedzenia lokalnej komisji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lokalna komisja przekazuje kopię protokołu Komisji i ministrowi.
1. 
Członkom Komisji za udział w posiedzeniu, potwierdzony na liście obecności, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
500 zł - przewodniczącemu Komisji;
2)
380 zł - członkowi Komisji.
2. 
Członkom lokalnej komisji za udział w posiedzeniu, potwierdzony na liście obecności, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
380 zł - przewodniczącemu lokalnej komisji;
2)
250 zł - członkowi lokalnej komisji.
1. 
Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 23, oraz zwrot kosztów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, następuje na podstawie przekazanego ministrowi przez Komisję oraz lokalną komisję kwartalnego zestawienia zawierającego odpowiednio:
1)
imię i nazwisko członka Komisji albo lokalnej komisji, który wziął udział w posiedzeniu;
2)
daty posiedzeń Komisji albo lokalnej komisji;
3)
całkowitą kwotę wynagrodzenia członka Komisji albo lokalnej komisji stanowiącą iloczyn stawki, o której mowa w § 23, i liczby posiedzeń Komisji albo lokalnej komisji, które odbyły się w danym kwartale;
4)
kwotę dotyczącą kosztów przejazdu oraz dojazdu członka Komisji albo lokalnej komisji środkami komunikacji miejscowej w związku z udziałem w posiedzeniach;
5)
kwotę dotyczącą kosztów noclegów członka Komisji albo lokalnej komisji w związku z udziałem w posiedzeniach;
6)
kwotę obejmującą inne poniesione przez członka Komisji albo lokalnej komisji wydatki niezbędne do wzięcia udziału w posiedzeniu.
2. 
Komisja oraz lokalna komisja dołącza do kwartalnego zestawienia odpowiednio:
1)
kopie list obecności członków Komisji albo lokalnej komisji na posiedzeniach podpisanych przez przewodniczącego;
2)
dokumenty potwierdzające wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6.
3. 
Komisja oraz lokalna komisja przekazują ministrowi kwartalne zestawienie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
4. 
Kwartalne zestawienie dotyczące czwartego kwartału Komisja oraz lokalna komisja przekazują ministrowi do dnia 15 grudnia.
5. 
Wynagrodzenie członka Komisji, wynagrodzenie członka lokalnej komisji oraz koszty, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, nieuwzględnione w kwartalnym zestawieniu dotyczącym czwartego kwartału, ujmuje się w kwartalnym zestawieniu dotyczącym pierwszego kwartału roku następnego.
6. 
Minister wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w § 23, oraz dokonuje zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kwartalnego zestawienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń

na Zwierzętach / lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach1)

A.

Informacje o kandydacie:

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Data urodzenia .............................................................................................................................

Adres2) ..........................................................................................................................................

Telefon, e-mail .............................................................................................................................

Stopień/tytuł naukowy .................................................................................................................

Posiadane kwalifikacje oraz wiedza lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt

do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym dorobek naukowy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

B.

Kandydat, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 / w art. 37 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia

15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207, 1669 i 2245)

Ł nauki biologiczneŁ nauki farmaceutyczne
Ł nauki medyczneŁ nauki rolnicze
Ł nauki weterynaryjne
Kandydat, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 / w art. 37 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia

15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

lub edukacyjnych

nauki humanistyczne lub społeczne:
Ł filozofiaŁ etykaŁ prawoŁ inne
....................................

............................. .....................................................

(data) (podpis kandydata)

C.

Informacje o kandydacie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 / w art. 37 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów

naukowych lub edukacyjnych / reprezentującym organizację, do której celów

statutowych należy ochrona praw pacjenta1)

Ł organizacja społeczna, której statutowym celem

działania jest ochrona zwierząt

Ł organizacja, do której celów statutowych należy

ochrona praw pacjenta

Data przyjęcia do organizacji .......................................................................................................

Opis działalności w organizacji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

D.

Dane zgłaszającej jednostki lub organizacji:3)

Nazwa ...........................................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................................

Telefon, faks, e-mail, strona www ...............................................................................................

Imię i nazwisko kierownika jednostki lub organizacji .................................................................

.................................... .................................................

(data) (podpis zgłaszającego)

_______________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić w przypadku, gdy zgłoszenie składa kandydat.

3) Wypełnić w przypadku kandydatów zgłaszanych przez jednostki lub organizacje.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA LOKALNYCH KOMISJI

1)
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Bydgoszczy dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego;
2)
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Katowicach dla obszaru województwa śląskiego;
3)
I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Krakowie dla obszaru województwa małopolskiego oraz części dzielnic miasta Krakowa: Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony, Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVIII Nowa Huta;
4)
II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Krakowie dla obszaru województwa świętokrzyskiego oraz części dzielnic miasta Krakowa: Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VII Zwierzyniec, Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XIII Podgórze, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie;
5)
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Lublinie dla obszaru województwa lubelskiego oraz podkarpackiego;
6)
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Łodzi dla obszaru województwa łódzkiego;
7)
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Olsztynie dla obszaru województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego;
8)
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Poznaniu dla obszaru województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego;
9)
I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: mławski, ciechanowski, przasnyski, ostrołęcki, makowski, ostrowski. pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki, miński, otwocki, garwoliński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Śródmieście, Ochota (część północna do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste), Wilanów, Praga Północ, Wawer, Targówek, Praga Południe, Wesoła, Rembertów;
10)
II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie dla części obszaru województwa mazowieckiego obejmującego powiaty: żyrardowski, żuromiński, sierpecki, płocki, płoński, nowodworski, legionowski, sochaczewski, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, grójecki, kozienicki, radomski, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski, zwoleński oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Ochota (część południowa do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery nieparzyste), Mokotów, Wola, Białołęka, Włochy, Bielany, Żoliborz, Ursynów, Ursus, Bemowo;
11)
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą we Wrocławiu dla obszaru województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2017.2317).