Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2643

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338 oraz z 2022 r. poz. 1117) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
liczbę lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwanych dalej "lokalnymi komisjami", ich siedziby i właściwość miejscową;
2)
tryb zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zwanej dalej "Komisją", i lokalnych komisji oraz powoływania ich członków;
3)
wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji i zgłoszenia kandydata na członka lokalnej komisji, zwanych dalej "zgłoszeniami";
4)
tryb funkcjonowania Komisji i lokalnych komisji;
5)
sposób finansowania działalności Komisji i lokalnych komisji;
6)
wysokość wynagrodzenia członków Komisji i lokalnych komisji oraz sposób jego wypłacania.
1. 
Liczba lokalnych komisji wynosi 11.
2. 
Siedzibami lokalnych komisji są: Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa i Wrocław, przy czym w Krakowie i w Warszawie mają siedziby po 2 lokalne komisje.
3. 
Właściwość miejscowa:
1)
Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Bydgoszczy obejmuje obszary województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego;
2)
Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Katowicach obejmuje obszar województwa śląskiego;
3)
I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Krakowie obejmuje obszar województwa małopolskiego, przy czym w przypadku miasta Krakowa - obszary następujących dzielnic: Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Dzielnicy VI Bronowice, Dzielnicy IX Łagiewniki- -Borek Fałęcki, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XVI Bieńczyce i Dzielnicy XVIII Nowa Huta;
4)
II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Krakowie obejmuje obszary województwa świętokrzyskiego i następujących dzielnic miasta Krakowa: Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dzielnicy V Krowodrza, Dzielnicy VII Zwierzyniec, Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Dzielnicy XIII Podgórze, Dzielnicy XV Mistrzejowice i Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie;
5)
Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Lublinie obejmuje obszary województw: lubelskiego i podkarpackiego;
6)
Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Łodzi obejmuje obszar województwa łódzkiego;
7)
Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Olsztynie obejmuje obszary województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
8)
Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Poznaniu obejmuje obszary województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
9)
I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie obejmuje obszary powiatów: ciechanowskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, otwockiego, przasnyskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego oraz następujących dzielnic miasta stołecznego Warszawy: Ochoty (części północnej do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste), Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa, Śródmieścia, Targówka, Wawra, Wesołej i Wilanowa;
10)
II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Warszawie obejmuje obszary powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, legionowskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego, przysuskiego, radomskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, zwoleńskiego, żuromińskiego i żyrardowskiego oraz następujących dzielnic miasta stołecznego Warszawy: Bemowa, Białołęki, Bielan, Mokotowa, Ochoty (części południowej do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery nieparzyste), Ursusa, Ursynowa, Włochów, Woli i Żoliborza;
11)
Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą we Wrocławiu obejmuje obszary województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", nie później niż w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji członków Komisji, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń.
2. 
Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń zawiera:
1)
termin składania zgłoszeń;
2)
sposób składania zgłoszeń;
3)
informację o dokumentach, które należy dołączyć do zgłoszenia, wskazanych w przepisach art. 34 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, zwanej dalej "ustawą".
Zgłoszenie składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
1. 
Minister dokonuje oceny, czy zgłoszenie:
1)
zostało złożone:
a)
w terminie określonym w ogłoszeniu o przyjmowaniu zgłoszeń,
b)
przez podmiot, o którym mowa w art. 34 ust. 2a albo 2b ustawy;
2)
spełnia wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 2c-2e ustawy.
2. 
Zgłoszenie złożone:
1)
po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o przyjmowaniu zgłoszeń,
2)
przez podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w art. 34 ust. 2a albo 2b ustawy

- nie podlega rozpatrzeniu.

3. 
W przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w art. 34 ust. 2c-2e ustawy, wzywa się kandydata na członka Komisji, podmiot albo organizację, które go zgłosiły, do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.
Minister powołuje członków Komisji spośród kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 2c-2e ustawy.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji w czasie trwania jej kadencji minister:
1)
powołuje nowego członka Komisji spośród kandydatów zgłoszonych na tę kadencję;
2)
zamieszcza ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń, jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Komisji w sposób, o którym mowa w pkt 1.
Komisja, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji członków lokalnej komisji, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń. Przepisy § 3 ust. 2 i § 4-7 stosuje się odpowiednio.
1. 
Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami.
2. 
Do zadań przewodniczącego Komisji należy:
1)
organizowanie prac Komisji, w tym ustalanie terminów i porządku obrad jej posiedzeń;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
3)
zapewnianie prawidłowego działania i terminowej realizacji zadań Komisji;
4)
wyznaczanie do realizacji zadań Komisji jej poszczególnych członków albo zespołu złożonego z jej członków, zwanego dalej "zespołem Komisji";
5)
reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
6)
wyznaczanie do przygotowania uzasadnienia uchwały członka Komisji albo zespołu Komisji.
3. 
Przewodniczący Komisji może zlecić ekspertowi niebędącemu członkiem Komisji sporządzenie ekspertyzy niezbędnej do realizacji zadań Komisji. Ekspert może zostać wyznaczony do udziału w pracach zespołu Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji wykonuje czynności powierzone przez przewodniczącego Komisji i zastępuje go w razie jego nieobecności.
1. 
Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. 
Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek ministra, zespołu Komisji albo co najmniej 3 jej członków.
3. 
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wraz z informacją o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad oraz z materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia albo wskazaniem sposobu dostępu do tych materiałów wysyła się członkom Komisji na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. 
W posiedzeniu Komisji, poza jej członkami, mogą uczestniczyć osoby sprawujące obsługę Komisji.
5. 
Na zaproszenie przewodniczącego Komisji w posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Komisji, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot spraw rozpatrywanych na posiedzeniu.
6. 
Przedstawiciel ministra biorący udział w posiedzeniu Komisji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy może zwracać się do Komisji o przekazanie informacji lub wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem jej prac. Jeżeli informacje lub wyjaśnienia mają być przekazane w formie pisemnej, przedstawiciel ministra wyznacza termin ich przekazania.
7. 
Komisja może rozstrzygać sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
1. 
Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 8 członków Komisji.
2. 
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - głos wiceprzewodniczącego Komisji.
1. 
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące:
1)
przyjętego porządku obrad;
2)
przebiegu posiedzenia;
3)
przyjętych ustaleń;
4)
podjętych uchwał;
5)
zgłoszonych przez członków Komisji zdań odrębnych;
6)
wyników głosowań;
7)
udziału w posiedzeniu osób, o których mowa w § 11 ust. 5.
2. 
Do protokołu dołącza się listę zawierającą imiona i nazwiska członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
3. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom Komisji z możliwością zgłaszania uwag do jego treści i złożenia wniosku o sprostowanie protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
4. 
Protokół podpisuje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący Komisji.
1. 
Przewodniczący lokalnej komisji kieruje jej pracami.
2. 
Do zadań przewodniczącego lokalnej komisji należy:
1)
organizowanie prac lokalnej komisji, w tym ustalanie terminów i porządku obrad jej posiedzeń;
2)
przewodniczenie posiedzeniom lokalnej komisji;
3)
zapewnianie prawidłowego działania i terminowej realizacji zadań lokalnej komisji;
4)
wyznaczanie do realizacji zadań lokalnej komisji poszczególnych członków lokalnej komisji albo zespołu złożonego z członków lokalnej komisji, zwanego dalej "zespołem lokalnej komisji";
5)
reprezentowanie lokalnej komisji na zewnątrz.
3. 
Przewodniczący lokalnej komisji może zlecić ekspertowi niebędącemu członkiem lokalnej komisji sporządzenie ekspertyzy niezbędnej do realizacji zadań lokalnej komisji.
4. 
Przewodniczący lokalnej komisji w celu przeprowadzenia:
1)
oceny, o której mowa w art. 47 ustawy, wyznacza członka lokalnej komisji lub zespół lokalnej komisji do przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia albo jego zmianę,
2)
oceny retrospektywnej wyznacza członka lokalnej komisji lub zespół lokalnej komisji do przygotowania projektu tej oceny

- i określa termin jego przygotowania.

Wiceprzewodniczący lokalnej komisji wykonuje czynności powierzone przez przewodniczącego lokalnej komisji oraz zastępuje go w razie jego nieobecności.
1. 
Lokalna komisja działa na posiedzeniach zwoływanych stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
2. 
Przewodniczący lokalnej komisji zwołuje posiedzenia lokalnej komisji:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek zespołu lokalnej komisji albo co najmniej 3 jej członków.
3. 
Do zwoływania i odbywania posiedzeń lokalnej komisji oraz rozstrzygania przez nią spraw stosuje się przepisy § 11 ust. 3-5 i 7.
1. 
Z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 48 ust. 5 ustawy, lokalna komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków lokalnej komisji.
2. 
W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego lokalnej komisji, a w przypadku jego nieobecności - głos wiceprzewodniczącego lokalnej komisji.
Z posiedzenia lokalnej komisji sporządza się protokół. Do protokołu lokalnej komisji przepisy § 13 stosuje się odpowiednio.
Wysokość wynagrodzenia przysługującego za udział w posiedzeniu Komisji wynosi:
1)
600 zł - w przypadku przewodniczącego Komisji;
2)
480 zł - w przypadku pozostałych członków Komisji.
1. 
Finansowanie kosztów wynagrodzeń, o których mowa w § 19, i podróży członków Komisji w związku z udziałem w jej posiedzeniach odbywa się na podstawie kwartalnych zestawień sporządzanych przez Komisję.
2. 
Kwartalne zestawienie zawiera:
1)
daty posiedzeń Komisji;
2)
następujące informacje w odniesieniu do każdego członka Komisji:
a)
imię i nazwisko,
b)
całkowitą kwotę wynagrodzenia stanowiącą iloczyn odpowiedniej stawki, o której mowa w § 19, i liczby posiedzeń Komisji, w których dany członek Komisji uczestniczył,
c)
koszty przejazdu i dojazdu środkami komunikacji miejscowej,
d)
koszty noclegów,
e)
koszty innych poniesionych wydatków, niezbędnych do wzięcia udziału w posiedzeniach Komisji.
3. 
Komisja dołącza do kwartalnego zestawienia:
1)
kopie list, o których mowa w § 13 ust. 2;
2)
dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c-e.
4. 
Komisja przekazuje ministrowi kwartalne zestawienie w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
5. 
Kwartalne zestawienie dotyczące czwartego kwartału Komisja przekazuje ministrowi do dnia 15 grudnia. Koszty nieuwzględnione w kwartalnym zestawieniu dotyczącym czwartego kwartału ujmuje się w kwartalnym zestawieniu dotyczącym pierwszego kwartału roku następnego.
6. 
Minister wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w § 19, i dokonuje zwrotu kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i poprawnego kwartalnego zestawienia, na wskazany przez członka Komisji rachunek bankowy, chyba że członek Komisji złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
1. 
Finansowanie innych kosztów związanych z realizacją zadań Komisji odbywa się na podstawie informacji przekazanej ministrowi przez Komisję.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie podmiotu wybranego do realizacji zadania i uzasadnienie poniesienia wydatku lub potwierdzenie poniesionego wydatku.
Wysokość wynagrodzenia przysługującego za udział w posiedzeniu lokalnej komisji wynosi:
1)
480 zł - w przypadku przewodniczącego lokalnej komisji;
2)
350 zł - w przypadku pozostałych członków lokalnej komisji.
1. 
Finansowanie kosztów wynagrodzeń, o których mowa w § 22, i podróży członków lokalnej komisji w związku z udziałem w jej posiedzeniach oraz innych kosztów związanych z realizacją jej zadań odbywa się na podstawie kwartalnych zestawień sporządzanych przez podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm. 2 ), zapewniający obsługę lokalnej komisji, zwany dalej "podmiotem obsługującym".
2. 
Kwartalne zestawienie zawiera:
1)
daty posiedzeń lokalnej komisji;
2)
następujące informacje w odniesieniu do każdego członka lokalnej komisji:
a)
imię i nazwisko,
b)
całkowitą kwotę wynagrodzenia stanowiącą iloczyn odpowiedniej stawki, o której mowa w § 22, i liczby posiedzeń lokalnej komisji, w których dany członek lokalnej komisji uczestniczył,
c)
koszty przejazdu i dojazdu środkami komunikacji miejscowej,
d)
koszty noclegów,
e)
koszty innych poniesionych wydatków niezbędnych do wzięcia udziału w posiedzeniach lokalnej komisji;
3)
kwotę innych kosztów związanych z realizacją zadań lokalnej komisji.
3. 
Lokalna komisja dołącza do kwartalnego zestawienia:
1)
kopie list, o których mowa w § 13 ust. 2;
2)
dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c-e i pkt 3.
4. 
Podmiot obsługujący przekazuje ministrowi kwartalne zestawienie w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
5. 
Kwartalne zestawienie dotyczące czwartego kwartału podmiot obsługujący przekazuje ministrowi do dnia 15 grudnia. Koszty nieuwzględnione w kwartalnym zestawieniu dotyczącym czwartego kwartału ujmuje się w kwartalnym zestawieniu dotyczącym pierwszego kwartału roku następnego.
6. 
Minister przekazuje podmiotowi obsługującemu środki finansowe na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i poprawnego kwartalnego zestawienia.
7. 
Podmiot obsługujący wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w § 22, i dokonuje zwrotu kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach lokalnej komisji, nie rzadziej niż raz na kwartał, na wskazany przez członka lokalnej komisji rachunek bankowy, chyba że członek lokalnej komisji złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
Do postępowań w sprawach:
1)
udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia,
2)
udzielenia zgody na zmianę doświadczenia,
3)
cofania udzielonej zgody na przeprowadzenie doświadczenia,
4)
ocen retrospektywnych,
5)
finansowania kosztów działalności Komisji i lokalnych komisji, w tym wynagrodzeń członków tych komisji i zwrotu kosztów ich podróży w związku z udziałem w posiedzeniach tych komisji

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 3

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KRAJOWEJ KOMISJI ETYCZNEJ DO SPRAW DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH / LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ DO SPRAW DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH*)

wzór

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1019), które traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r., zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 2338).