Art. 97. - [Forma zakończenia audytu] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  97.  [Forma zakończenia audytu]
1.  66
 Z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1-1c, Szef Krajowej Administracji Skarbowej sporządza:
1)
sprawozdanie;
2)
opinię.
1a.  67
 (uchylony).
1b.  68
 (uchylony).
2.  69
 Sprawozdanie lub opinia mogą być przekazywane:
1)
właściwym organom lub dysponentom części budżetowych oraz podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego;
2)
organom Unii Europejskiej;
3)
osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;
4) 70
 (uchylony).
3.  71
 (uchylony).
4.  72
 (uchylony).
66 Art. 97 ust. 1 zmieniony przez art. 118 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
67 Art. 97 ust. 1a uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
68 Art. 97 ust. 1b uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
69 Art. 97 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 118 pkt 5 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
70 Art. 97 ust. 2 pkt 4 uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. c tiret drugie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
71 Art. 97 ust. 3 uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
72 Art. 97 ust. 4 uchylony przez art. 118 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.