Art. 96. - [Audytorzy; miejsce audytu] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  96.  [Audytorzy; miejsce audytu]
1. 
Czynności w zakresie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a, z wyłączeniem audytu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10a, wykonują osoby zatrudnione w wyodrębnionej w tym celu komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra.
2. 
Audyt może być dokonany w siedzibie organu, chyba że jest konieczne przeprowadzenie czynności w:
1)
siedzibie audytowanego lub beneficjenta;
2)
miejscach wykonywania przez audytowanego lub beneficjenta działalności gospodarczej;
3)
miejscach realizacji projektu.
3.  64
 W związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie audytu można żądać od audytowanych i ich kontrahentów przedstawienia dokumentów i dokonywania oględzin, w tym w miejscach realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
4.  65
 (uchylony).
64 Art. 96 ust. 3 zmieniony przez art. 118 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.
65 Art. 96 ust. 4 uchylony przez art. 118 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.1079) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 czerwca 2022 r.