Art. 92. - [Delegacja ustawowa - kontrola celno-skarbowa w zakresie wydobycia niektórych kopalin] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  92.  [Delegacja ustawowa - kontrola celno-skarbowa w zakresie wydobycia niektórych kopalin]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
formę i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej,
2)
rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

- uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.