Art. 49. - [Przekazywanie informacji w związku z kontrolą celno-skarbową] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  49.  [Przekazywanie informacji w związku z kontrolą celno-skarbową]

Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1-6, są obowiązane na sporządzone na piśmie żądanie:

1)
naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1-3, lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,
2)
naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym,
3)
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego

- do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1-6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.