Art. 4. - [Nazwa, znak graficzny, sztandar KAS] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  4.  [Nazwa, znak graficzny, sztandar KAS]
1. 
Nazwa "Krajowa Administracja Skarbowa" oraz znak graficzny KAS przysługuje wyłącznie KAS.
1a. 
Nazwa "Służba Celno-Skarbowa" jest zastrzeżona wyłącznie dla Służby Celno-Skarbowej.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadaje sztandar KAS oraz może nadawać sztandary izbom administracji skarbowej.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku graficznego KAS, mając na uwadze tradycje Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór sztandaru KAS,
2)
podstawowe elementy wzoru sztandaru nadawanego izbom administracji skarbowej, którym ten sztandar jest nadawany,
3)
tryb nadawania sztandarów, o których mowa w ust. 2

- uwzględniając wizerunek orła białego ustalony dla godła państwowego oraz mając na uwadze tradycje Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej.