Art. 256. - [Odstąpienie od wszczęcia postępowania; rozmowa dyscyplinująca] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  256.  [Odstąpienie od wszczęcia postępowania; rozmowa dyscyplinująca]
1. 
W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi organ uprawniony do orzekania kar dyscyplinarnych może odstąpić od wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego rozmowę dyscyplinującą udokumentowaną w formie notatki.
1a. 
Po przeprowadzeniu rozmowy dyscyplinującej sprawca przewinienia dyscyplinarnego może wnieść sprzeciw do organu uprawnionego do orzekania kar dyscyplinarnych w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia tej rozmowy. O prawie do wniesienia sprzeciwu funkcjonariusza poucza się podczas rozmowy dyscyplinującej, a treść pouczenia zawiera się w notatce z tej rozmowy.
1b. 
W przypadku wniesienia sprzeciwu organ uprawniony do orzekania kar dyscyplinarnych wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Notatka z rozmowy dyscyplinującej jest włączana do akt postępowania dyscyplinarnego.
1c. 
W przypadku wniesienia sprzeciwu i braku możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w związku z upływem terminu, o którym mowa w art. 263 ust. 1, notatka z rozmowy dyscyplinującej podlega zniszczeniu.
1d. 
W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1a, organ uprawniony do orzekania kar dyscyplinarnych wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia sprzeciwu. Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
1e. 
Zażalenie wnosi się odpowiednio do dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu uprawnionego do orzekania kar dyscyplinarnych. Jeżeli postanowienie wydał Szef Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. 
W przypadku braku sprzeciwu albo odmowy przyjęcia sprzeciwu notatkę, o której mowa w ust. 1, włącza się do akt osobowych. Notatka podlega zniszczeniu po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej.
3. 
Na wniosek sprawcy przewinienia dyscyplinarnego zniszczenie notatki, o której mowa w ust. 1, może nastąpić po upływie 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej.