Art. 25. - [Zadania dyrektora izby administracji skarbowej] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.615 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 24 czerwca 2024 r.
Art.  25.  [Zadania dyrektora izby administracji skarbowej]
1. 
Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy:
1)
nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem zastrzeżonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nadzoru nad czynnościami, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133;
2) 12
 rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celno-skarbowych;
3)
rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach;
4)
wykonywanie czynności audytowych;
5)
wykonywanie audytów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10a i w art. 95 ust. 1 pkt 2-7;
5a) 13
 przeprowadzanie kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116;
6)
ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
7)
prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych;
8)
wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
9)
realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej;
10)
prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
10a)
współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej;
11)
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
2. 
Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby administracji skarbowej.
3. 
Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
4. 
Dyrektor izby administracji skarbowej może wykonywać zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 5a, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od terytorialnego zasięgu swojego działania.
12 Art. 25 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1059) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
13 Art. 25 ust. 1 pkt 5a zmieniony przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.177) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2023 r.