[Delegacja ustawowa - określenie uposażenia zasadniczego] - Art. 225. - Krajowa Administracja Skarbowa. - Dz.U.2021.422 t.j. - OpenLEX

Art. 225. - [Delegacja ustawowa - określenie uposażenia zasadniczego] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  225.  [Delegacja ustawowa - określenie uposażenia zasadniczego]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy na stanowiskach służbowych, z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, uwzględniając charakter i rodzaje stanowisk służbowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KAS.