Art. 219. - [Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  219.  [Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia]
1. 
Funkcjonariuszowi za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, w szczególności za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy, doskonalenie kwalifikacji zawodowych mogą być udzielane wyróżnienia:
1)
dyplom;
2)
krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni;
3)
nagroda pieniężna lub rzeczowa;
4)
mianowanie na wyższy stopień służbowy;
5)
przyznanie odznaki honorowej;
6)
przedstawienie do odznaczenia państwowego.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom, właściwość przełożonych w tych sprawach, sposób udzielania wyróżnień oraz terminy ich przyznawania, uwzględniając prawidłowość i okoliczności udzielania wyróżnień.