Art. 197. - [Mianowanie na wyższy stopień służbowy] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  197.  [Mianowanie na wyższy stopień służbowy]
1. 
Mianowanie na wyższy stopień służbowy następuje odpowiednio do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej i nie może nastąpić później niż po odbyciu 5 lat służby w stopniach: szeregowych, podoficerów i aspirantów, z wyłączeniem stopnia starszego aspiranta, i nie wcześniej niż po odbyciu służby w stopniu:
1)
starszego aplikanta - roku;
2)
młodszego rewidenta - roku;
3)
rewidenta - roku;
4)
starszego rewidenta - roku;
5)
młodszego rachmistrza - roku;
6)
rachmistrza - roku;
7)
starszego rachmistrza - roku;
8)
młodszego aspiranta - 2 lat;
9)
aspiranta - 2 lat;
10)
starszego aspiranta - 2 lat;
11)
podkomisarza - 2 lat;
12)
komisarza - 2 lat;
13)
nadkomisarza - 2 lat;
14)
podinspektora - 3 lat;
15)
młodszego inspektora - 3 lat;
16)
inspektora - 3 lat.
2. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów:
1)
prowadzenia postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszowi o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
2)
prowadzenia postępowania karnego skarbowego przeciwko funkcjonariuszowi o umyślne przestępstwo skarbowe;
3)
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszowi;
4)
za które funkcjonariusz otrzymał negatywną ocenę okresową;
5)
nieobecności trwających łącznie co najmniej połowę okresu służby wymaganego do nadania wyższego stopnia służbowego z tytułu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego oraz choroby;
6)
niepełnienia służby przez co najmniej połowę okresu służby wymaganego do nadania wyższego stopnia służbowego z powodu zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:
1)
gdy w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz został uniewinniony albo gdy postępowanie takie zostało umorzone wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia czynu;
2)
gdy w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym funkcjonariusz został uniewinniony albo gdy takie postępowanie zostało umorzone ze względu na okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 1-2 i 6 Kodeksu postępowania karnego, a także w przypadku uchylenia prawomocnego wyroku skazującego.
4. 
Okresy, o których mowa w ust. 1, wymagane do mianowania na wyższy stopień służbowy mogą zostać skrócone, jeżeli funkcjonariusz:
1)
ma szczególne kwalifikacje zawodowe lub
2)
ma szczególne umiejętności do pełnienia służby, lub
3)
zasługuje na wyróżnienie.
4a. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia właściwej organizacji i właściwego funkcjonowania jednostki organizacyjnej KAS, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek dyrektora izby administracji skarbowej albo dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra, może mianować funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy z pominięciem wymaganego okresu pełnienia służby w danym stopniu, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o dwa stopnie służbowe.
4b. 
W przypadku mianowania po raz pierwszy na stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych mianowanie następuje na pierwszy stopień służbowy w tym korpusie.
4c. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4b, przepisy art. 192 ust. 4, 8 i 9 stosuje się.
5. 
Funkcjonariusza zwalnianego ze służby w przypadkach, o których mowa w art. 179 ust. 1 pkt 10 oraz art. 180 ust. 1 pkt 3, za zgodą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, można mianować na wyższy stopień służbowy za szczególne zasługi w KAS.
6. 
W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusza można pośmiertnie mianować na wyższy stopień służbowy.
7. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb mianowania funkcjonariusza na stopień służbowy,
2)
osoby uprawnione do składania wniosków,
3)
terminy dokonywania mianowań,
4)
wzór wniosku o mianowanie

- mając na uwadze sprawne i prawidłowe dokonywanie mianowań na stopień służbowy oraz właściwość przełożonych w tym zakresie.