Art. 12c. - [Koordynacja realizacji zadań KAS i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS sprawowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  12c.  [Koordynacja realizacji zadań KAS i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS sprawowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych]
1. 
W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje ich realizację oraz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS, w szczególności może:
1)
żądać informacji i materiałów, wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS;
2)
zlecić przeprowadzenie analiz w określonym zakresie.
2. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności KAS, które zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
2)
realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS;
3)
realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS;
4)
realizacji zadań KAS w zakresie szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy;
4a)
działań informujących, o których mowa w art. 15a;
5)
realizacji zadań w zakresie prawidłowości i prawdziwości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;
6)
realizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi.