[Zakres przedmiotowy regulacji; charakter prawny KAS] - Art. 1. - Krajowa Administracja Skarbowa. - Dz.U.2022.813 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy regulacji; charakter prawny KAS] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy regulacji; charakter prawny KAS]
1. 
Ustawa określa:
1)
zadania, organy i organizację Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "KAS";
2)
formy realizacji niektórych zadań KAS i szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
3)
warunki pracy i służby;
4)
zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.
2. 
KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.
3. 
W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.
4. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o "osobach zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS", rozumie się przez to pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 7, oraz pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonujących zadania KAS w komórkach organizacyjnych tego urzędu.