Koszty utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych. - Dz.U.1951.10.78 - OpenLEX

Koszty utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.10.78

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 1951 r.
o kosztach utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych.

Na podstawie art. 457 lit. c) kodeksu postępowania karnego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie kosztów utrzymania w więzieniach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 393) zarządza się, co następuje:
Wysokość kosztów utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych ustala się na kwotę 3 zł za każdy dzień.
Koszty wykonania orzeczonego wyrokiem umieszczenia w zakładzie poprawczym zarząd zakładu oblicza i przedstawia sądowi dla nieletnich co kwartał oraz z upływem okresu końcowego pobytu wychowanka w zakładzie poprawczym.
W razie warunkowego zwolnienia wychowanka z zakładu poprawczego obliczenie następuje z dniem wykonania tego postanowienia.
Po otrzymaniu od zarządu zakładu obliczenia kosztów utrzymania przewodniczący wydziału dla nieletnich bezzwłocznie zarządza ściągnięcie tych kosztów od rodziców wychowanka zakładu.
Wpływy ze ściągniętych kosztów utrzymania zarachowuje się na budżet Ministerstwa Sprawiedliwości.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r.