[Przyznanie i ustalenie należności przez sąd lub referendarza sądowego] - Art. 93. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Przyznanie i ustalenie należności przez sąd lub referendarza sądowego] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  93.  [Przyznanie i ustalenie należności przez sąd lub referendarza sądowego]
1. 
Należności, o których mowa w art. 92, ustala i przyznaje sąd albo referendarz sądowy.
1a. 
Przewodniczący może zarządzeniem w całości uwzględnić wniosek świadka o przyznanie każdej z należności, o których mowa w art. 85 i art. 86, jeżeli jego uwzględnienie nie pociągnie za sobą zobowiązania strony do uiszczenia dalszych kwot albo strona zgodziła się na pokrycie należności świadka w żądanej przez niego wysokości. Zarządzenie to nie podlega zaskarżeniu.
2. 
Przyznaną należność należy wypłacić niezwłocznie. W przypadku niemożności niezwłocznej wypłaty należność przekazuje się przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez obciążania osoby, której ją przyznano, opłatą pocztową lub kosztami przelewu.