Art. 89c. - [Obniżenie przysługującego biegłemu wynagrodzenia lub zwrotu wydatków] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1144 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  89c.  [Obniżenie przysługującego biegłemu wynagrodzenia lub zwrotu wydatków]
1. 
Jeżeli opinia jest nierzetelna lub została sporządzona lub złożona ze znacznym nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie lub zwrot wydatków ulega odpowiedniemu obniżeniu; w szczególnie rażących przypadkach sąd może odmówić przyznania wynagrodzenia lub zwrotu wydatków.
2.  14
 Jeżeli opinia zawiera rażące błędy albo nie odpowiada treści zlecenia, wynagrodzenie ani zwrot wydatków nie przysługują.
14 Art. 89c ust. 2 zmieniony przez art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.614) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.