[Opłata od pisma wnoszonego przez kilka osób. Pismo niepodlegające opłacie] - Art. 4. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Opłata od pisma wnoszonego przez kilka osób. Pismo niepodlegające opłacie] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  4.  [Opłata od pisma wnoszonego przez kilka osób. Pismo niepodlegające opłacie]
1. 
Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.
2. 
Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.
3. 
(uchylony).