Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.785 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  34.  [Wysokość opłaty stałej od skargi na orzeczenie KIO]
1.  Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  (utracił moc).