[Opłata stała 100 zł] - Art. 23. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Opłata stała 100 zł] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  23.  [Opłata stała 100 zł]

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

1)
wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2)
apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
3)
(uchylony);
4)
wniosku o zabezpieczenie dowodu.