[Pobieranie opłaty częściowej] - Art. 19. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Pobieranie opłaty częściowej] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  19.  [Pobieranie opłaty częściowej]
1. 
Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.
2. 
Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu:
1)
spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym;
2)
w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 50537 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu.
3. 
Piątą część opłaty pobiera się od:
1)
interwencji ubocznej;
2)
zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
3)
wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.
4. 
Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jednakże w przypadku gdy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym został wydany przeciwko konsumentowi, od pozwanego konsumenta pobiera się opłatę nie większą niż 750 złotych.