[Wyłączenie stosowania przepisów o zwolnieniu od kosztów w elektronicznym postępowaniu upominawczym] - Art. 104a. - Koszty... - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 104a. - [Wyłączenie stosowania przepisów o zwolnieniu od kosztów w elektronicznym postępowaniu upominawczym] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  104a.  2 [Wyłączenie stosowania przepisów o zwolnieniu od kosztów w elektronicznym postępowaniu upominawczym]

 W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, przepisów art. 96 ust. 1 pkt 10, art. 100-103, art. 104 ust. 2 i art. 105 nie stosuje się.

2 Art. 104a został częściowo uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt P 9/16 (Dz.U.2020.807) z dniem 6 maja 2020 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony przepis traci moc w zakresie, w jakim w elektronicznym postępowaniu upominawczym wyłącza możliwość uzyskania przez stronę pozwaną zwolnienia od kosztów sądowych.