[Skutki zwolnienia od kosztów sądowych w całości] - Art. 100. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Skutki zwolnienia od kosztów sądowych w całości] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  100.  [Skutki zwolnienia od kosztów sądowych w całości]
1. 
Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa.
2. 
Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.