Koszty sądowe i opłaty w województwach: poznańskiem i pomorskiem. - Dz.U.1923.43.292 - OpenLEX

Koszty sądowe i opłaty w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.43.292

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1923 r.
w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Niemiecka ustawa o kosztach sądowych z dnia 18 czerwca 1878 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. 1878 r. str. 141, 1881 str. 178, 1898 str. 659, 1909 str. 475, 1916 str. 1263) ulega zmianom nastęstepującym:

I.
Cyfry:
a)
określające najniższą i najwyższą granicę wymiaru (§ 80 b ust. 1 i 2),
b)
określające opłaty stałe i wysokość zaliczki (§ 68 ust. 1, §§ 69, 70, 71, 72, 75, 80, 83 ust. 1 i 2, § 85 ust. 3),
c)
określające wartość przedmiotu sporu przy roszczeniach innych, niż majątkowe oraz najniższą i najwyższą granicę jej oznaczenia (§ 10 ust. 1) -podwyższa się dwa tysiące razy.
II.
§ 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"Żądanie dodatkowe kosztów sądowych z powodu mylnego wymiaru jest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli o wymiarze sprostowanym zawiadomiono zobowiązanego do zapłaty przed upływem trzeciego roku kalendarzowego po prawomocnem lub ostatecznem załatwieniu postępowania".

III.
§ 7 otrzymuje brzmienie następujące:

"Najniższa kwota opłaty wynosi, nie naruszając przepisu § 59 ust. 3, czterysta marek.

Kwoty marek niepodzielne przez 10 zaokrągla siu wzwyż do kwoty podzielnej przez 10, a sumą ostateczną rachunku wzwyż do kwoty podzielnej przez sto".

IV.
Ustęp drugi § 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"Pełna oplata wynosi przy przedmiotach o wartości:

1)do20tys.mk.włącznie2.000mk.
2)powyżej20tys.mk."60"""3.000"
3)"60"""120"""6.000"
4)"120"""200"""9.000"
5)"200"""300"""15.000"
6)"300"""450"""20.000"
7)"450"""650"""25.000"
8)"650"""900"""35.000"
9)"900"""1.200"""45.000"
10)"1.200"""1.600"""55.000"
11)"1.600"""2.100"""65.000"
12)"2.100"""2.700"""75.000"
13)"2.700"""3.400"""90.000"
14)"3.400"""4.300"""105.000"
15)"4.300"""5.400"""125.000"
16)"5.400"""6.700"""145.000"
17"6.700"""8.200"""155.000"
18)"8.200"""10 milj."""180.000"

Dalsze klasy wartości podnosi się po 2.000.000 mk. a stawki opłat w stopniach do 100.000.000 mk. włącznie po 30.000 mk., zaś powyżej 100 miljonów po 20.000 mk.".

V.
§ 62 otrzymuje brzmienie następujące:

"Za postępowanie w pierwszej instancji pobiera się, jeżeli nałożono grzywnę lub karą pozbawienia wolności, w wymiarze:

1)do 20.000 mk. włącznie lub 1 do 10 dni włącznie10.000mk.
2)powyżej 20.000 mk. do 30.000 mk. włącznie lub powyżej 10 do 14 dni włącznie20.000"
3)powyżej 30.000 mk. do 60.000 mk. włącznie lub powyżej 14 dni do 4 tygodni włącznie40.000"
4)powyżej 60.000 mk. do 150.000 mk. włącznie lub powyżej 4 do 6 tygodni włącznie60.000"
5)powyżej 150.000 mk. do 300.000 mk. włącznie lub powyżej 6 tygodni do 3 miesięcy włącznie90.000"
6)powyżej 300.000 mk. do 500.000 mk. włącznie lub powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie120.000"
7)powyżej 500.000 do 1.000.000 mk. włącznie lub powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie150.000"
8)powyżej 1.000.000 marek do 1.500.000 mk. włącznie lub powyżej 1 do 2 lat200.000"
9)powyżej 1.500.000 marek do 3.000.000 mk. włącznie lub powyżej 2 do 3 lat włącznie260.000"
10)powyżej 3.000.000 marek lub powyżej 3 do 10 lat włącznie360.000"
11)jeżeli nałożono cięższą karę.600.000"
Jeżeli orzeczono naganę, opłata a jeżeli orzeczono wyłącznie utratę obywatelskich praw honorowych wogóle lub utratę poszczególnych obywatelskich praw honorowych opłata wynosi90.000"
VI.
W § 79 ustępie pierwszym liczby 2 i 7 otrzymują brzmienie następujące;

"2. Opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne oraz wszelkie wydatki, połączone z doręczeniami z urzędu".

"7. Koszty przewozu osób, zwierząt i rzeczy oraz przechowywania rzeczy i przechowywania i karmienia zwierząt".

VII.
§ 80 a) uchyla się.

Pruska ustawa o kosztach sądowych z dnia 25 lipca "1910 r. (Zbiór Ustaw 1910 str. 184 i 1917 str. 17) ulega zmianom następującym:

I.
Cyfry:
a)
określające najniższą i najwyższą granicę wymiaru (§ 40 ustęp 5 i 6, § 48 ustęp 3, § 51 ustęp 1 i 2, § 52 ustęp 1, § 53 ustęp 1, §§ 54, 75 ustęp 1, §§ 82, 105, 114 i 120 L. 3).
b)
określające opłaty stałe (§ 71, § 75 ustęp 2, §§ 106, 108, 110, 113 i 117 ustęp 1),
c)
określające wartość przedmiotu przy roszczeniach innych, niż majątkowe, oraz najniższą i najwyższą granicę ich oznaczenia (§§ 23, 40 ustęp 4, § 48 ustęp 2),
d)
będące podstawą wymiaru opłat tudzież kwoty samych opłat (§§ 50, 51 ustęp 2, § 92 ustęp 1, § 96 № 2),
e)
określające kwotę marek w §§ 13, ustęp 4, 17 ustęp 2, § 95 ustęp 2, § 117 ustęp 2, - podwyższa się dwa tysiące razy.
II.
§ 12 otrzymuje brzmienie następujące:

"Żądanie dodatkowe kosztów sądowych z powodu mylnego wymiaru jest dopuszczalne tylko wtedy,. jeżeli o wymiarze sprostowanym zawiadomiono zobowiązanego do zapłaty przed upływem trzeciego roku kalendarzowego po ostatecznem załatwieniu czynności".

III.
W § 27 w zdaniu drugiem ustępu pierwszego słowa: "lub gdy suma, będąca przedmiotem zażalenia, nie przewyższa kwoty 50 mk." - zastępuje się słowami: "lub gdy suma zażalenia nie przewyższa kwoty, oznaczonej w § 568 p. c".
IV.
§ 32 otrzymuje brzmienie następujące:

"Najniższa kwota opłaty wynosi 1.000 mk., o ile w tej ustawie nie ustanowiono innej najniższej kwoty opłaty.

Kwoty marek niepodzielne przez 10 zaokrągla się wzwyż do kwoty marek podzielnej przez 10, a sumę ostateczną każdego rachunku wzwyż do kwoty marek podzielnej przez sto.

Opłaty, które są wyznaczone dla kwot 800.000, 1.000.000, 2.000.000, 4.000.000 mk. (§§ 92, 96), oblicza się w pełnej kwocie także za nadwyżki powyższych, kwot.

W przedmiocie zaokrąglenia wymiarów stemplowych mają zastosowanie przepisy ustawy stemplowej".

V.
W § 33 ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie następujące:

"Pełna opłata wynosi przy przedmiotach o wartości:

1)do20tys.mk.włącznie2.000mk.
2)powyżej20tys.mk."60"""
3)"60"""120"""4.000
4)"120"""200"""5.000
5)"200"""300"""6.000
6)pow.300tys.mk.do450tys.mk.włącznie8.000mk.
7)"450"""650"""10.000
8)"650"""900"""12.000
9)"900"""1.200"""15.000
10)"1.200"""1.600"""19.000"
11)"1.600"""2.100"""24.000
12)"2.100"""2.700"""29.000
13)"2.700"""3.400"""34.000
14)"3.400"""4.300"""39.000
15)"4.300"""5.400"""44.000
16)5.400"""6.700"""50.000
17)"6.700"""8.200"""60.000
18)"8.200"""10milj.""70.000
19)"10milj.""12"""80.000
20)"12"""14"""90.000
21)"14"""16"""100.000
22)"16"""18"""110.000
23)"18"""20"""120,000
24)"20"""22"""130.000"
25)"22"""24"""140.000"
26)"24"""26"""150.000
27)"26"""28"""160.000
28)"28"""30"""170.000
29)"30"""35"""195.000
30)"35"""40"""220.000
31)"40"""50"""270.000"
32)pow.50mil."do50milj.mk.włącz.320.000mk.
33)"60"""70"""355.000ii
34)"70"""80"""410.000ii
35)"80"""90"""455.000ii
36)"90"""100"""500.000

Dalsza klasy wartości podnosi się po 10 miljonów mk., a stawki opłat po 50.000 mk.".

VI.
Ustąp pierwszy § 47 otrzymuje brzmienie następujące:

"Za przetarg rzeczy ruchomych, plonów stojących i drzewa na pniu, tudzież wierzytelności i innych praw majątkowych pobiera się według obliczonej łącznie wartości przedmiotów:

od kwotydo100.000mk.6odsta
powyżej100.000mk."300.000"4""
"300.000""1.000.000"2""
"1.000.000""5.000.000"1""
"5.000.000""10.000.000"½""
"10.000.000"1/5

ale nie niżej 4.000 mk. Opłaty podnosi się w stopniach po 1.000 mk., przyczem kwoty opłat zaokrągla się do pełnych 100 mk.".

VII.
§ 57 otrzymuje brzmienie następujące:

"W sprawach hipotecznych, o ile nie przewidziano wyjątków, pobiera się pełną opłatą:

Przy wartości przedmiotu.Według skali AWedług skali B.
1.do20.000mk.włącznie2.000mk.1.000mk.
2.powyżej20.000mk."60.000""3.000"2.000"
3."60.000""120.000""4.000"3.000"
4."120.000""200.000""5.000"4.000"
5."200.000""300.000""6.000"5.000"
6."300.000""450.000""7.000"6.000"
7."450.000""650.000""9.000"7.000"
8."650.000""900.000""11.000"9.000"
9."900.000""1.200.000""15.000"12.000"
10."1.200.000""1.600.000""20.000"16.000"
11."1.600.000""2.100.000""25.000"21.000"
12."2.100.000""2.700.000""32.000"26.000"
13."2.700.000""3.400.000""40.000"33.000"
14."3.400.000""4.300.000""50.000"41.000"
15."4.300.000""5.400.000""62.000"50.000"
16."5.400.000""6.700.000""75.000"61.000"
17."6.700.000""8.200.000""90.000"74.000"
18."8.200.000""10 miljonów""109.000"90.000"
19."10miljonów""12"""130.000"107.000"
20."12"""14"""150.000"124.000"
21."14"""16"""171.000"143.000"
22."16"""18"""192.000"159.000"
23."18"""20"""213.000"176.000"
24."20"""22"""233.000"193.000"
25."22"""24"""253.000"210.000"
26."24"""26"""273.000"227.000"
27."26"""28"""293.000"245.000"
28."28"""30"""313.000"263.000"
29."30"""35"""363.000"306.000"
30."35"""40"""414.000"349.000"
31."40"""50"""511.000"431.000"
32."50"""60"""608.000"514.000"
33."60"""70"""706.000"597.000"
34."70"""80"""804.000"681.000"
35."80"""90"""902.000"765.000"
36."90"""100"""1.000.000"850.000"

Dalsze klasy wartości podnosi się po 10.000.000 mk., a stawki opłat po 80.000 mk.".

VIII.
§ 72 otrzymuje brzmienie następujące:

"Za wpisy do rejestru handlowego pobierane będą następujące opłaty:

1) przy firmach handlowych pojedynczych:

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis)

I.kategorjahandlowamk.60.000
II."""20.000
III."""10.000
IV."""5.000
I.kategorjaprzemysłowamk.75.000
II."""60.000
III."""45.000
IV."""30.000
V."""18.000
VI."""12.000
VII."""5.000
przedsiębiorstwo żeglugi"60.000
osobiste zajęcia przemysłowe (dodatek V do art. 3 ustawy o państwowym podatku przemysłowym, w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 17, poz. 140)."20.000

b) za każdy następny wpis, z wyjątkiem wymienionych pod lit. c) i d) ustępu niniejszego oraz w ustępach 5 i 6 połowę opłaty, określonej w ustępie a),

c) za wpis o zmianie siedziby i wpis zakładu filjalnego do rejestru zakładu głównego - 2/10 tej opłaty,

d) za wykreślenie firmy - 3/10 tej opłaty;

2) przy spółkach jawnych handlowych, spółkach Komandytowych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osobach prawniczych, podlegających obowiązkowi zarejestrowania ze względu na przedmiot lub rodzaj przedsiębiorstwa oraz jego rozmiar:

a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym do 500.000 mk. włącznie - podwójną opłatę, określoną w ustępie 1 a) stosownie do kategorii handlowej lub przemysłowej, przy kapitale zaś powyżej 500.000 mk. - po 10 mk. od każdych następnych 10.000 mk., przyczem niepełne 10.000 mk. uważa się za pełne,

b) za każdy, następny wpis, z wyjątkiem wymienionych pod lit. c) i d) niniejszego ustępu oraz w ustępach 5 i 6 - 6/10 opłaty, określonej w ustępie 1 a),

c) za wpis o zmianę siedziby i wpis zakładu filjalnego do rejestru zakładu głównego - 2/10 tej opłaty,

d) za wykreślenie firmy - 4/10 tej opłaty;

3) przy towarzystwach akcyjnych i akcyjno-komandytowych:

a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym do 500.000 mk. potrójną opłatę, określoną w ustępie 1 a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej, stosownie do charakteru przedsiębiorstwa, przy kapitale zakładowym powyżej 500.000 mk. po 125 mk. od każdych następnych 100.000 mk., licząc niepełne 100.000 mk. za pełne,

b) za wpis o powiększenie kapitału zakładowego - opłatę, określoną pod lit. a), od sumy, o którą kapitał zakładowy zostaje powiększony; przy zmniejszeniu kapitału - połowę opłaty, określonej pod lit. a), od sumy, o którą kapitał zakładowy zostaje zmniejszony; w razie powiększenia kapitału zakładowego drogą przeszacowania książkowej wartości majątku: połowa opłaty, określonej w ustępie a), od sumy, o którą kapitał zakładowy zostaje powiększony,

c) za wszelkie inne wpisy, z wyjątkiem wymienionych w ustępie 5 i 6, połowę opłaty, przewidzianej w ustępie 1 a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej;

4) przy współdzielniach:

a) za pierwszy wpis 4.000 mk,

b) za wpis o zmianie statutu i za wykreślenie firmy 2.000 ",

c) za każdy inny wpis 1.000 ";

5) za wciągnięcie do rejestru handlowego firmy zakładu filjalnego, jeżeli zakład główny znajduje się w kraju, pobiera się następujące opłaty:

a) od firm handlowych pojedynczych - opłatę, określoną w ustępie 1 a),

b) od spółek jawnych handlowych, spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz osób prawniczych, wymienionych w ustępie 2, - 1 x/i> opłaty, określonej w ustępie 1 a),

c) od towarzystw akcyjnych i akcyjno-komandytowych - podwójną opłatę, określoną w ustępie 1 a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej,

d) od spółdzielni - opłatę, określoną w ustępie 4 a),

e) za każdy następny wpis do rejestru zakładu filjalnego - opłaty, określone za takież wpisy dla zakładu głównego.

Jeżeli zakład filjalny należy do innej kategorji podatku przemysłowego, "niż zakład główny, to opłaty powyższe oblicza się według kategorji zakładu filjalnego.

6) Za pierwszy wpis zakładu filjalnego, jeżeli zakład główny znajduje się zagranicą, pobiera się, o ile konwencje międzypaństwowe nie zawierają postanowień odmiennych:

a) od firm handlowych pojedynczych - podwójną opłatę, określoną w ustępie 1 a),

b) od spółek jawnych handlowych, spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz osób prawniczych, wymienionych w ustępie 2, - potrójną opłatę, określoną w ustępie 1 a),

c) od towarzystw akcyjnych i akcyjno-komandytowych - poczwórną opłatę, określoną w ustępie 1 a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej.

Za następne wpisy pobiera się opłaty, przewiwidziane za takież wpisy dla przedsiębiorstw krajowych".

VII.
§ 73 otrzymuje brzmienie następujące:

"Jeżeli pewne przedsiębiorstwo z powodu zwolnienia od podatku przemysłowego nie jest zaliczone do żadnej kategorji, uważa się je celem wymiaru opłat za należące do tej kategorji, do której byłoby zaliczone, gdyby podlegało temu podatkowi".

VIII.
W § 76 dodaje się następujący ustęp:

"7. Za wciągnięcie wzmianki o oddziale spółdzielni do rejestru zakładu głównego spółdzielni, oraz za wpis, zgłoszony w myśl art. 76 ust. 2 ustawy o spółdzielniach".

IX.
W § 112 w ustępie pierwszym punkty 2, 5 i 8 mają opiewać:

"2. Opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne oraz wszelkie wydatki, połączone z doręczeniami z urzędu".

"5. Djety i koszty podróży, należące się urzędnikom sądowym za czynności poza budynkiem sądowym".

"8. Koszty przewozu osób, zwierząt i rzeczy oraz przechowywania rzeczy i przechowywania i karmienia zwierząt".

X.
Ustęp drugi § 114 uchyla się.
XI.
§ 116 uchyla się.
XII.
§ 123 otrzymuje brzmienie następujące:

"W sprawach, objętych tym rozdziałem, o ile nieprzewidziano wyjątków-pobiera się opłatę według skali z § 8 niem. ustawy o kosztach sądowych".

Pruska ordynacja w przedmiocie opłat notarjuszów z dnia 25 lipca 1910 r. (Zb. Ust. z 1910 r. str. 233 i z 1917 r. str. 17) ulega następującym zmianom:

I.
Cyfry:
a)
określające najniższą i najwyższą granicę wymiaru (§ 11 ustęp 1 i 2, § 14 ust. 2, § 20 ust. 1, § 22),
b)
określające opłaty stałe (§ 12, § 19 ust. 2),
c)
będące podstawą wymiaru opłat, tudzież kwoty samych opłat (§ 13 ust. 1 liczba 1), podwyższa się dwa tysiące razy.
II.
§ 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Najniższa kwota opłaty wynosi 3.000 mk., o ile w tej ustawie co do opłat inaczej nie postanowiono. Przy przetargach opłaty za udokumentowanie przybicia podwyższa się do tej najniższej kwoty tylko wtedy, gdy suma tych opłat w postępowaniu przetargowem nie dosięga 3.000 mk.

Kwoty marek niepodzielne przez 10 zaokrągla się wzwyż do kwoty podzielnej przez 10, a sumę ostatecznego rachunku do kwoty marek podzielnej przez 100".

III.
W § 19 uchyla się ustęp trzeci.
IV.
W § 25 w ustępie czwartym słowa: "lub gdy suma zażalenia nie przewyższa kwoty 50 mk." zastępuje się słowami: "lub gdy suma zażalenia nie przewyższa kwoty, oznaczonej w § 568 p. c.".
V.
W § 26 ustępy pierwszy i drugi otrzymują brzmienie następujące:

"Notarjuszowi wolno umawiać się o wynagrodzenie odmiennie od postanowień niniejszej ustawy".

Niemiecka ordynacja w przedmiocie opłat adwokatów z dnia 7 lipca 1879 r. (Dz. U. P. z 1879 r. str. 176, 1898 r. str. 692, 1909 str. 475, 1916 str. 1263) ulega następującym zmianom:

I.
Cyfry:
a)
określające najniższą i najwyższą granicę wymiaru (§ 76 ustęp 2 i 3),
b)
określające opłaty stałe (§§ 63, 65, 67, 69) podwyższa się dwa tysiące razy.
II.
§ 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"Najniższa kwota wszelkiej opłaty, którą się ma obliczyć wedle przepisów rozdziałów drugiego do czwartego, wynosi 2.000 mk.

Kwoty marek niepodzielne przez 10 zaokrągla się wzwyż do kwoty podzielnej przez 10, a sumę ostateczną rachunku wzwyż do kwoty marek podzielnej przez 100".

III.
§ 9 otrzymuje brzmienie następujące:

"W cywilnych sprawach spornych opłaty będą pobierane stosownie do wartości przedmiotu sporu według skali z § 8 niem. ustawy o kosztach sądowych".

IV.
W § 76 uchyla się ustęp piąty.
V.
§ 78 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy podróżach zawodowych otrzymuje adwokat, nie naruszając postanowień §§ 18, 37, 39 ust. 2 ord. adw., djety i koszty podróży w wysokości djet i kosztów podróży sędziego, należącego do II grupy uposażenia".

VI.
W § 79 uchyla się ustępy pierwszy j drugi.
VII.
W § 87 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"Za przyjęcie i wypłatę pieniędzy otrzymuje adwokat opłatę w wysokości:

po 1.000 mk. za każde choćby rozpoczęte 100.000 mk.-aż do kwoty 10 miljonów,

po 500 mk. za każde dalsze choćby rozpoczęte 100.000 mk.-aż do kwoty 100 miljonów,

po 300 mk. za każde dalsze choćby rozpoczęte 100.000 mk.

Pruska ustawa z dnia 21 marca 1919 r., zawierająca przepisy krajowe o opłatach adwokatów i komorników sądowych (Zb. Ust. z 1910 r. str. 261, z 1917 r. str. 17), ulega zmianom następującym:

I.
Cyfry:
a)
określające opłaty stałe (art. 22),
b)
określające najniższą i najwyższą granicę wymiaru opłat (art. 15 p. 2 i 3) podwyższa się dwa tysiące razy.
II.
Art. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Pełną opłatą w znaczeniu następnych przepisów jest opłata oznaczona w § 9 niemieckiej ordynacji co do opłat, z tą odmianą, że klasy wartości podnosi się od 10 miljonów aż do 20 miljonów mk. po 2 miljony mk., zaś od 20 miljonów mk. po 5 miljonów mk., a opłaty po 5.000 mk.".

III.
W art. 15 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"Obok opłat może adwokat policzyć tylko konieczne gotowe wydatki. Za wykonanie robót pisarskich otrzymuje adwokat stawki ryczałtowe, o ile te roboty pisarskie wykonywa się w obrębie czynności, podlegającej opłacie".

Niemiecka ustawa o opłatach komorników sądowych z dnia 24 czerwca 1878 r. (Dz. U. Rz. z 1878 r. str. 166, 1881 str. 178, 1898 str. 683" 1916 str. 1263) ulega następującym zmianom:

I.
Cyfry:
a)
określające najniższą i najwyższą granicę wymiaru (§ 4 ust. 2, § 6 ust. 3-§§ 10,11 i 13),
b)
określające opłaty stale (§ 2 - 6 ust. 1, 2, §§ 8, 9 ust. 2 i 3, §§ 10, 17 ust. 1) podnosi się dwa tysiące razy.
II.
Ustanowioną w § 4 ust. 1 skalę opłat zastępuje się następującą skalą:
powyżej kwotydo kwotywłącznie
50.000mk.1.000mk.
50.000mk.100.000"2.000"
100.000"300.000"3.000"
300.000"500.000"5.000"
500.000"1.000.000"6.000"
ponad kwotą
1.000.000mk.10.000mk.
III.
Ustanowioną w § 7 skalę opłat zastępuje się następującą skalą:
do kwoty uzyskanej ceny ażdo100.000włącznie5%
powyżej100.000"300.000"3%
"300.000"1.000.000"2%
"1.000.000"5.000.000"1%
"5.000.000½%
nie niżej jednak, niż 2.000mk.

Niemiecka ustawa o opłatach świadków i znawców z dnia 30 czerwca 1878 r. (Dz. U. Rz. str. 173 w brzmieniu obwieszczenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 lutego 1921 r. (Dz. U. Min. b. Dz. Pr. № 7, poz. 34) ulega następującym zmianom:

I.
Ustęp pierwszy art. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Świadek otrzymuje odszkodowanie za potrzebną stratę czasu w wysokości od 200 do 2.000 mk. za każdą rozpoczętą godzinę".

II.
Ustęp pierwszy art. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"Znawca otrzymuje za swe czynności wynagrodzenie w miarę potrzebnej straty czasu w wysokości aż do 3.000 mk. za każdą rozpoczętą godzinę. Jeżeli jego czynność jest szczególnie trudną, wolno podwyższyć wynagrodzenie aż do wysokości 5.000 mk. za godzinę".

III.
Drugie zdanie art. 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"W innych wypadkach wynosi odszkodowanie za podróż 100 mk. za każdy rozpoczęty kilometr drogi tam i z powrotem".

IV.
Art. 9 otrzymuje brzmienie następujące:

"Odszkodowanie za wydatki, wywołane nieobecnością w miejscu pobytu, należy wymierzyć wedle osobistych stosunków świadka lub znawcy, nie powinno ono jednak przekraczać sumy 5.000 mk. za każdy dzień, przez który świadek lub znawca był nieobecny, b sumy 3.000 mk. za każdy nocleg poza miejscem pobytu".

O Ile przepisy innych ustaw powołują się na postanowienia, które w myśl art. 1 do 7 uległy zmianie, wstępują w ich miejsce odpowiednie postanowienia w brzmieniu powyższych artykułów.

Rada Ministrów może zarządzić podwyższenie lub obniżenie kwot, przewidzianych w niniejszej ustawie, odpowiednio do stosunków walutowych.

Ustawa niniejsza obowiązuje na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przepisy jej stosują się także do wszystkich choćby dawniejszych czynności, spraw sądowych i wydatków, o ile wymiar według dotychczasowych ustaw jeszcze nie jest dokonany.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Skarbu.