Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.269

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 1971 r.
o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.

Na podstawie art. XIII ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 117) zarządza się, co następuje:
1. 1
W sprawach o wykroczenia przed kolegiami do spraw wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej, urzędach i izbach morskich oraz urzędach górniczych, zwanych dalej "kolegiami", ukarany ponosi koszty postępowania:
1)
w pierwszej instancji:
a) 2
za postępowanie nakazowe - w wysokości 75 zł,
b) 3
za postępowanie przed kolegium - w wysokości 150 zł,
2)
w drugiej instancji tylko w razie:
a) 4
utrzymania w mocy zaskarżonego przez obwinionego rozstrzygnięcia - w wysokości 300 zł, niezależnie od kosztów orzeczonych w pierwszej instancji,
b) 5
wymierzenia kary dopiero w drugiej instancji - w wysokości 150 zł.
2.
Koszty postępowania w wypadkach nie wymienionych w ust. 1 ponosi organ, przy którym działa kolegium, które wydało rozstrzygnięcie.
3.
Do kosztów postępowania nie zalicza się należności obrońcy.
4. 6
W razie wymierzenia kary za wykroczenia określone w art. 87 Kodeksu wykroczeń ukarany ponosi zryczałtowane koszty chemicznego badania krwi w wysokości 300 zł, niezależnie od kosztów postępowania określonych w ust. 1.
W razie skierowania sprawy, w której orzeczono zasadniczą karę aresztu lub karę ograniczenia wolności, na drogę postępowania sądowego, koszty postępowania przed kolegium będą uwzględnione w orzeczeniu sądu.
Należności z tytułu kosztów postępowania przypadają na rzecz budżetu:
1)
rady narodowej, której organ zgodnie ze swą właściwością wykonał rozstrzygnięcie kolegium,
2)
organów administracji morskiej albo administracji górniczej właściwych do wykonania rozstrzygnięć wydanych przez powołane przy nich kolegia.
1.
W sprawach dotyczących należności świadków, biegłych i tłumaczy w postępowaniu przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy o należnościach świadków, biegłych i tłumaczy w postępowaniu karnym sądowym.
2.
Należności świadków, biegłych i tłumaczy przyznaje przewodniczący kolegium, a na rozprawie - przewodniczący składu orzekającego.
Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez komisję orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie (prezydencie miasta stopnia wojewódzkiego) oraz przy Ministrze Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej i Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego.
Koszty postępowania przed komisjami, o których mowa w § 5, ponosi organ, przy którym komisja działa.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1959 r. w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 21, poz. 133 i Dz. U. z 1967 r. Nr 8, poz. 33).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1978 r. (Dz.U.78.16.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1978 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 maja 1982 r. (Dz.U.82.15.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1982 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 maja 1982 r. (Dz.U.82.15.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1982 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 10 maja 1982 r. (Dz.U.82.15.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1982 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 10 maja 1982 r. (Dz.U.82.15.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1982 r.
6 § 1 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1978 r. (Dz.U.78.16.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1978 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 1982 r. (Dz.U.82.15.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1982 r.

7 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1978 r. (Dz.U.78.16.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1978 r.