Koszty nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.85.643

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 października 1933 r.
o kosztach nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:
(1)
Zakłady ubezpieczeń, nad któremi nadzór sprawuje Minister Skarbu, są obowiązane uiszczać opłatę na pokrycie wydatków, związanych z wykonywaniem tego nadzoru.
(2)
Wysokość opłaty w granicach do 3‰ (pro mille) sumy składek brutto, sposób jej obliczania, tryb i termin uiszczania oraz tryb i termin dokonywania wpłat zaliczkowych ustala Minister Skarbu.

Opłata oraz wpłata zaliczkowa, nieuiszczona w terminie, ulega przymusowemu ściągnięciu w trybie ustanowionym dla podatków i opłat państwowych.

(1)
Preliminarz wydatków, związanych z wykonywaniem nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, w ramach opłat za nadzór (art. 1), ustala corocznie Minister Skarbu po wysłuchaniu opinji Państwowej Rady Ubezpieczeniowej.
(2)
Preliminarz ten (ust. 1) stanowi załącznik do każdorocznego projektu preliminarza budżetowego Ministerstwa Skarbu.
(3)
Minister Skarbu jest uprawniony zwiększać wydatki przewidziane w preliminarzu wydatków (ust. 1) jak również ustalać nowe wydatki, w preliminarzu tym nieprzewidziane, o ile zmiany te nie spowodują przekroczenia granic oznaczonych w art. 1 ust. 2.
(4)
Sprawozdanie rachunkowe z wydatków, związanych z wykonywaniem nadzoru za każdy okres budżetowy, winno być dołączane do zamknięcia rachunków państwowych.

Przepisy, dotyczące rachunkowości wydatków związanych z wykonywaniem nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, ustala Minister Skarbu w porozumieniu z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

Niezależnie od opłaty oznaczonej w art. 1 poszczególne zakłady ubezpieczeń obowiązane są pokrywać wynagrodzenie specjalnego komisarza, ustalane przez władzę nadzorczą nad zakładami ubezpieczeń, jeżeli władza nadzorcza wyznaczy do danego zakładu takiego komisarza.

Stopą opłaty za nadzór za okres budżetowy 1933/34 ustali Minister Skarbu w trybie i na zasadach, podanych w art. 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 64).

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem 1 kwietnia 1934 r. traci moc obowiązującą art. 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 64).