Korzystanie ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa... - Dz.U.2004.102.1072 - OpenLEX

Korzystanie ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.102.1072

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", między jego dysponentami;
2)
dysponentów środków funduszu;
3)
rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu;
4)
zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "osobami uprawnionymi";
5)
tryb przyznawania świadczeń socjalnych z funduszu.
1.
Dysponentami środków funduszu są:
1)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2)
Szef Agencji Wywiadu - w odniesieniu do emerytów i rencistów Agencji Wywiadu.
2.
Dysponenci środków funduszu otrzymują te środki odpowiednio do liczby emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych.
Środki funduszu mogą być przeznaczone na następujące świadczenia socjalne:
1)
zapomogi pieniężne;
2)
dopłaty do kosztów pobytu i żywienia w ośrodkach wczasowych lub sanatoriach, a także innych form rekreacji oraz wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
3)
dopłaty do kosztów pobytu na kolonii i obozach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz innych form działalności socjalnej organizowanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu;
4)
dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej organizowanej przez organizacje zrzeszające emerytów i rencistów.
1.
Świadczenia socjalne przyznaje dysponent funduszu lub upoważniony przez niego funkcjonariusz na pisemny wniosek osoby uprawnionej albo z urzędu.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do:
1)
komórki kadrowej lub funkcjonariusza wyznaczonego do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;
2)
komórki kadrowej lub funkcjonariusza wyznaczonego do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odcinek emerytury lub renty albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
2)
inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.
1.
Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.
2.
Świadczenia socjalne ze środków funduszu mogą być przyznawane osobom uprawnionym, które:
1)
posiadają trudne warunki materialne;
2)
zostały poszkodowane na skutek wypadków losowych: powodzi, pożaru lub innych wypadków;
3)
samotnie wychowują dzieci;
4)
ponoszą dodatkowe koszty związane z wychowaniem dzieci wymagających specjalnej opieki lub leczenia;
5)
zostały sierotami zupełnymi.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 38, poz. 193 oraz z 1998 r. Nr 41, poz. 238), które w zakresie zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez byłych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).